facebook.

לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.
 

השואה בעיניים חרדיות - הלל ספיר ינואר 2015

 

"השואה בעיניים חרדיות" – בחברה הישראלית כיום קיים הרושם שהקהילה החרדית אינה מכבדת את יום הזיכרון הממלכתי לשואה ו/או את זכר השואה. תפיסה זו יוצרת מתח בין הקהילה החרדתית לקהילות הלא חרדיות בישראל. אך האם תפיסה זו נכונה?  סטודנטים מהלל במכללה האקדמית ספיר נפגשו עם קבוצת נשים וגברים חרדים על מנת לדון, בפעם הראשונה ובאופן אישי, בתפיסת השואה בחברה החרדית. המפגש כלל הרצאה קצרה ולאחריה שיח בקבוצות קטנות. השיח בקבוצות אפשר ניהול דיאלוג, פתוח, קשה, אישי וכן. זו הייתה חוויה משמעותית ועוצמתית לכל המשתתפים.
המפגש התקיים בשת"פ עם ארגון חברותא-איילת השחר.

FULLSCREEN.
2/30

PLAY.
PAUSE.

«

»

 • HillelTAU1500gotlikes

  Hillel TAU 1500 likes

 • הרשמהלתכניתשליחיםחוזרים

  שליחים חוזרים- הלל תל חי

 • TelHai_back-massangers-web_2018

 • גיוסלמשלחתדוברתרוסי

  talking-academy-sapir_18-19_web-cover

 • פרסוםהמאחלהצלחהבשנתהלימודים

  sapir_web-cover_new-academic-year

 • לינקלשאלוןשלהללתלחי

  שאלון קצר ותוכלו לזכות בפרס

 • dor-vador-2018-web-covers

 • הכשרה

 • connectors2019link

  connectors 2019

 • הרשמהלתכניתהיהלוםשבמסע2018

  היהלום שבמסע 2018

 • kicking off the year at HIllel Staff Training!

 • HIllelStaffTraining

  kicking off the year at HIllel Staff Training!

 • הרשמהלמשלחתמסעבעקבות

  masa_beikvot_web

 • masa_beikvot_web

 • manager_drushim_BGU_web-cover (2)

 • manager_drushim_BGU_web-cover (2)

 • WEb Shana tova

 • WEb Shana tova

 • ויהי צחוק לדף הבית

 • JewishHumorAroundtheWorld

  Let There Be Laughter

 • cover sof shana_web

 • StudentinitiativeonTAU

  Nice to Meet U

 • סטודנטיםמשחקיםבערכתנעיםלהכירבקמפוס

  נעים להכיר בקמפוס

 • סטודנטיםמוקיריםתודהבאוניברסיטתתלאביב

  אומרים תודה בקמפוס

 • הרשמהלמלגתשיווק

  הרשמה למלגת רכז/ת שיווק ופרסום

 • shabat_drushim_web (1)

 • מודעתדרושיםשיווק-הללתלחי

  מודעת דרושים- שייוק

 • bgu_manager_drushim_web-covers

 • drush_A2 (1)

 • דרושמנהלתכניות

  drush_A2 (1)

 • BCI מוקטן

 • סיפורה של עיר- מוקטן

 • סטודנטיותבתלחיבשבתBCI

  סטודנטיות מתל חי בסמינר BCI

 • משתתפותבסמינרBCI

  BCI

 • משתתפותבסמינרBCI

  BCI 2

 • משתתפותבסמינרBCI

  BCI3

 • סטודנטיםמקבוצתסיפורהשלעירבאירועהקרנה

  1הקרנת סרטים - סיפורה של עיר

 • סטודנטיותמנחותבהקרנהשלסרטיסיפורהשלעיר

  הקרנת סרטים - סיפורה של עיר 2

 • אירועהקרנהסיפורהשלעיר

  הקרנת סרטים - סיפורה של עיר 3

 • אירועהקרנהסיפורהשלעיר

  הקרנת סרטים - סיפורה של עיר 4

 • סטודנטיםמקבוצתסיפורהשלעירבאירועהקרנה

  הקרנת סרטים - סיפורה של עיר 6

 • תמונהשלהסטודנטית

  טל ויצמן אזולאי

 • תמונהמתוךהסרט

  בזכות הלל

 • דרושהמנהלתתכניות-הללתלחי

  מודעת דרושים לתפקיד מנהלת תכניות

 • זוכיםבתחרותעוליםעלסיפור

  זוכים בתחרות עולים על סיפור

 • דרושרכזלתכניתConnectors

  דרוש רכז לתכנית Connectors

 • hufsha_web

 • חופשהנעימה

  hufsha_web

 • איחוליבהצלחהבמבחנין

  tests_website

 • סיכוםשנתפעילותשלהלל

  cover sof shana_web

הלל ישראל בע"מ חל"צ
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905


info@hillelisrael.org
972-2-588-3903

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.