facebook.

לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.
 

השואה בעיניים חרדיות - הלל ספיר ינואר 2015

 

"השואה בעיניים חרדיות" – בחברה הישראלית כיום קיים הרושם שהקהילה החרדית אינה מכבדת את יום הזיכרון הממלכתי לשואה ו/או את זכר השואה. תפיסה זו יוצרת מתח בין הקהילה החרדתית לקהילות הלא חרדיות בישראל. אך האם תפיסה זו נכונה?  סטודנטים מהלל במכללה האקדמית ספיר נפגשו עם קבוצת נשים וגברים חרדים על מנת לדון, בפעם הראשונה ובאופן אישי, בתפיסת השואה בחברה החרדית. המפגש כלל הרצאה קצרה ולאחריה שיח בקבוצות קטנות. השיח בקבוצות אפשר ניהול דיאלוג, פתוח, קשה, אישי וכן. זו הייתה חוויה משמעותית ועוצמתית לכל המשתתפים.
המפגש התקיים בשת"פ עם ארגון חברותא-איילת השחר.

FULLSCREEN.
2/30

PLAY.
PAUSE.

«

»

 • משתתפים ליד הכינרת גלריה

 • David Project- סופ"ש חשיפה לתדמית ישראל בקמפוסים

 • משלחתלקליפורניה

  BCI-הגשת מועמדות למשלחת בקליפורניה

 • bci_2018_no_logo

 • HillelTAUstaff2019

  Hillel TAU staff 2019

 • staffofHillelinTAU

  Hillel TAU staff

 • P1222229

 • P1222229

 • משתתפיתכניתConnectorsחוגגיםיוםהולדת

  משתתפי תכנית Connectors

 • בהצלחהבתקופתמבחניםמצוותהללתלחי

  תקופת מבחנים

 • קבוצתסטודנטיםבסוףשבועשלדייוידפרוגקט

  דיויד פרוגקט

 • קבוצהשלסטודנטיותבסוףשבועשלDAVIDPROJECT

  WhatsApp Image 2019-01-11 at 20.13.44

 • הרשמה לתכנית חדשה

 • תכניתקולאישהבהללתלחיעבור2נקודותזכות

  תכנית קול אישה

 • bci_2018

 • bci_2018_no_logo

 • תמונה לעמוד הבית- דוגמא

 • פרסוםבבושקותהללתלאביב

  פרסום בבושקות הלל תל אביב

 • מפגשעםסטודטניםמניויורק

  student_meeting_web

 • TelHai_back_massangers_web

 • סיפורנודד

  אירוע מודעות לדור ודור

 • פרסוםלארוחתשישישבטבניהמנשה

  shishi_dinner_web_web

 • הגשתמועמדותלתכניתBCI

  bci_2018_web-covers

 • הרשמהלשבתוןעםדוידפרוגקט

  israel uncovered

 • PLAGIM_cover-web

 • telhai_tours_safed-web-covers

 • סטודנטיםעומדיםבשורהצוהליםומחייכיםעםאוכלושתייהבידיהם

  חבורות שבת

 • מחנהקיץבקליפורניה

  מחנה קיץ בקליפורניה

 • IsraelUncovered

  Israel Uncovered

 • סמינרמנהיגות-רוןוהמשתתפים

  סמינר מנהיגות - רון והמשתתפים

 • משתתפיםבסמינרמנהיגותמטעםהלל2018

  משתתפים בסמינר מנהיגות 2018

 • לינקלהרשמהלסיורלצפת

  סיור לצפת הלל תל חי

 • shabbaton

  shabaton-weekend_web_eng (1)

 • שבתוןהללבקיבוץ

  shabaton-weekend_web

 • ארוחתשבתלחנוכה

  hanuca__web

 • הדלקתנרותבהללבינתחומי

  hanuca_web (1)

 • bci_2018_web

 • HillelTAU1500gotlikes

  Hillel TAU 1500 likes

 • הרשמהלתכניתשליחיםחוזרים

  שליחים חוזרים- הלל תל חי

 • TelHai_back-massangers-web_2018

 • גיוסלמשלחתדוברתרוסי

  talking-academy-sapir_18-19_web-cover

 • פרסוםהמאחלהצלחהבשנתהלימודים

  sapir_web-cover_new-academic-year

 • לינקלשאלוןשלהללתלחי

  שאלון קצר ותוכלו לזכות בפרס

 • dor-vador-2018-web-covers

 • הכשרה

 • connectors2019link

  connectors 2019

 • הרשמהלתכניתהיהלוםשבמסע2018

  היהלום שבמסע 2018

 • kicking off the year at HIllel Staff Training!

 • HIllelStaffTraining

  kicking off the year at HIllel Staff Training!

 • הרשמהלמשלחתמסעבעקבות

  masa_beikvot_web

הלל ישראל בע"מ חל"צ
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905


info@hillelisrael.org
972-2-588-3903

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.