facebook.

לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.
 

השואה בעיניים חרדיות - הלל ספיר ינואר 2015

 

"השואה בעיניים חרדיות" – בחברה הישראלית כיום קיים הרושם שהקהילה החרדית אינה מכבדת את יום הזיכרון הממלכתי לשואה ו/או את זכר השואה. תפיסה זו יוצרת מתח בין הקהילה החרדתית לקהילות הלא חרדיות בישראל. אך האם תפיסה זו נכונה?  סטודנטים מהלל במכללה האקדמית ספיר נפגשו עם קבוצת נשים וגברים חרדים על מנת לדון, בפעם הראשונה ובאופן אישי, בתפיסת השואה בחברה החרדית. המפגש כלל הרצאה קצרה ולאחריה שיח בקבוצות קטנות. השיח בקבוצות אפשר ניהול דיאלוג, פתוח, קשה, אישי וכן. זו הייתה חוויה משמעותית ועוצמתית לכל המשתתפים.
המפגש התקיים בשת"פ עם ארגון חברותא-איילת השחר.

FULLSCREEN.
2/30

PLAY.
PAUSE.

«

»

 • מנהלותמדברותעלהללישראלועלתכניותחדשות

  הכשרת מנהלות ורכזים 2

 • קבוצהשלסטודנטיותעוברותפעילותעלעמיות

  הכשרת מנהלות ורכזים

 • סטודנטיותומנהלותבפעילותעלהמשברביןיהדותצפוןאמריקהלביןישראל

  1הכשרת מנהלות ורכזים

 • פרסוםחדרבריחה

  חדר בריחה בהלל באוניברסיטת תל אביב

 • סטודנטיםבפעילותבהכשרה

  סטודנטים בהכשרה ארצית

 • IMG_20190220_232042_288 (1)

 • סטודנטטיםבכיכרהאדומה

  משלחת מדברים אקדמיה 1

 • סטודנטיםבמשלחת

  משלחת מדברים אקדמיה 2

 • הסטודנטיםבמשלחתלמוסקבה

  משלחת מדברים אקדמיה 3

 • מוסקבה 3-1- מוקטן

 • סטודנטיםבמשלחתלמוסקבה

  מוסקבה 2

 • סטודנטיםבמשלחתלמוסקבה

  מוסקבה 3

 • סטודנטיםבמשלחתלמוסקבה

  מוסקבה 1

 • ניצן הורוביץ - הנאצים של אמריקה (2)

 • ניצן הורוביץ - הנאצים של אמריקה (1)

 • פרסוםהרצאתושלניצןהורוביץבאונתלאביב

  ניצן הורוביץ - הנאצים של אמריקה

 • פרסוםיוזמתחדרבריחהבהלל

  חדר בריחה - מבצע חתונה

 • סטודנטיםחובביצילוםבהללתלאביב

  פרוייקט Zoom In לסטודנטים חובבי צילום

 • drushim_web

 • דרושהרכזתלתכניתמפגשיםשלסטודנטים

  drushim_web

 • מפגששלסטודנטיםישראליםעםסטודנטיםאמריקאיםמMIT

  connectech_web_pic

 • Haifa-manhigut_-covers-web

 • Haifa-manhigut_-covers-web

 • Haifa-manhigut_-covers-web

 • קולות המזרח

 • מסע בעקבות

 • מחנה-קיץ-בקליפורניה

 • talking_academy_19_web

 • banner hillel לאתר

 • banner hillel לאתר

 • banner hillel

 • קבוצתמשתתפיםבסמינר

  קבוצת משתתפים בסמינר

 • משתתפיםבסמינר

  משתתפים בסמינר

 • משלחתמדבריםאקדמיהלמוסקבה

  talking_academy_19_web

 • הללבאוניברסיטההעבריתהגשתמועמדותלמשלחתלמוסקבהמדבריםאקדמיה

  הלל באוניברסיטה העברית מדברים אקדמיה

 • תמונהקבוצתית

  תמונה קבוצתית

 • פעילותגיבושבערב

  פעילות גיבוש בערב

 • עםמשתתפיםנוספיםבחוץ

  עם משתתפים נוספים בחוץ

 • בפעילותבטבע

  בפעילות בטבע

 • ברורוןבכניסהעםמשתתפיםאחרים

  בר ורון בכניסה עם משתתפים אחרים

 • אוכלקדימהאוכל

  אוכל, קדימה אוכל

 • BCI-הגשת מועמדות למשלחת בקליפורניה

 • מפגששלסטודנטיםישראליםעםסטודנטיםאמריקאים

  bci_2018_no_logo

 • מפגששלסטודנטיםישראליםעםסטודנטיםאמריקאים

  David Project- סופ"ש חשיפה לתדמית ישראל בקמפוסים

 • BGU-bci_covers-web_2019

 • משלחתסטודנטיםלמחנהקיץלמבוגריםבקליפורניה

  משלחת BCI

 • הרשמהלתכניתמנהיגות-סמינרבינלאומיעםאנשיםמכלהעולם

  סמינר מהניגות

 • הללבאוניברסיטההעבריתהגשתמועמדותלסמינרמנהיגות

  הלל באוניברסיטה העברית הגשת מועמדות לסמינר מנהיגות

 • הרשמהלסמינרמנהיגות

  הרשמה לסמינר מנהיגות

 • 49368809_856657481353816_3750026935019765760_n_856657474687150

הלל ישראל בע"מ חל"צ
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905


info@hillelisrael.org
972-2-588-3903

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.