facebook.

לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.
 

מדורת השבט, ינואר 2014

FULLSCREEN.
2/30

PLAY.
PAUSE.

«

»

 • מדורת השבט בשדרות

 • מסעמדורתהשבט

  בחיפוש אחר מדורת השבט 2014

 • מדורתהשבטינואר2014

  01 מדורת השבט

  בינואר 2014, קבוצה של צעירים ישראלים ולא ישראלים יצאו לחמישה ימים של מסע משותף, "בחיפוש אחר מדורת השבט". החלק הראשון של המסע כלל ארבעה ימים בטבע, באזור הנגב הצפוני, בהם הכירו המשתתפים זה את זה תוך צעידה בשטח ולמידה משותפת של מקורות יהודיים, עתיקים וחדשים הנוגעים לשאלות של זהות אישית וקולקטיבית. ביום האחרון הקבוצה צעדה מאזור קיבוץ רוחמה לשדרות, שם "חקרו" את העיר ונחשפו לאווירה הקהילתית המיוחדת שלה, לאתגרים הביטחוניים והחברתיים האופייניים לה ולחזקות המשמעותיות הניכרות בתוכה, תוך קישור העיר שדרות לשיח הכללי במסע הקשור לקהילות ולמקומן בחיינו. בכל ערב התכנסו המשתתפים סביב "מדורת השבט" כדי לסכם את המסע עד כה, ולחשוב על ההמשך. המסע זימן חוויה בשטח, אך לא פחות מזה, לווה בהתבוננות על המהלכים שנעשים ועל רעיונות שיש ללקט בדרך וזימן הזדמנות יקרה מפז עבור המשתתפים להתחבר לא רק זה לזה אלא גם לעצמם. הפרויקט הנו פרי שיתוף פעולה של הלל ישראל (במרכזים במכללת ספיר ובאוניברסיטת בן גוריון), תכנית "קרירה" של החוויה הישראלית ו"מסע".
 • מדורתהשבטינואר2014

  מדורת השבט 02

  בינואר 2014, קבוצה של צעירים ישראלים ולא ישראלים יצאו לחמישה ימים של מסע משותף, "בחיפוש אחר מדורת השבט". החלק הראשון של המסע כלל ארבעה ימים בטבע, באזור הנגב הצפוני, בהם הכירו המשתתפים זה את זה תוך צעידה בשטח ולמידה משותפת של מקורות יהודיים, עתיקים וחדשים הנוגעים לשאלות של זהות אישית וקולקטיבית. ביום האחרון הקבוצה צעדה מאזור קיבוץ רוחמה לשדרות, שם "חקרו" את העיר ונחשפו לאווירה הקהילתית המיוחדת שלה, לאתגרים הביטחוניים והחברתיים האופייניים לה ולחזקות המשמעותיות הניכרות בתוכה, תוך קישור העיר שדרות לשיח הכללי במסע הקשור לקהילות ולמקומן בחיינו. בכל ערב התכנסו המשתתפים סביב "מדורת השבט" כדי לסכם את המסע עד כה, ולחשוב על ההמשך. המסע זימן חוויה בשטח, אך לא פחות מזה, לווה בהתבוננות על המהלכים שנעשים ועל רעיונות שיש ללקט בדרך וזימן הזדמנות יקרה מפז עבור המשתתפים להתחבר לא רק זה לזה אלא גם לעצמם. הפרויקט הנו פרי שיתוף פעולה של הלל ישראל (במרכזים במכללת ספיר ובאוניברסיטת בן גוריון), תכנית "קרירה" של החוויה הישראלית ו"מסע".
 • מדורתהשבט03

  מדורת השבט 03

  בינואר 2014, קבוצה של צעירים ישראלים ולא ישראלים יצאו לחמישה ימים של מסע משותף, "בחיפוש אחר מדורת השבט". החלק הראשון של המסע כלל ארבעה ימים בטבע, באזור הנגב הצפוני, בהם הכירו המשתתפים זה את זה תוך צעידה בשטח ולמידה משותפת של מקורות יהודיים, עתיקים וחדשים הנוגעים לשאלות של זהות אישית וקולקטיבית. ביום האחרון הקבוצה צעדה מאזור קיבוץ רוחמה לשדרות, שם "חקרו" את העיר ונחשפו לאווירה הקהילתית המיוחדת שלה, לאתגרים הביטחוניים והחברתיים האופייניים לה ולחזקות המשמעותיות הניכרות בתוכה, תוך קישור העיר שדרות לשיח הכללי במסע הקשור לקהילות ולמקומן בחיינו. בכל ערב התכנסו המשתתפים סביב "מדורת השבט" כדי לסכם את המסע עד כה, ולחשוב על ההמשך. המסע זימן חוויה בשטח, אך לא פחות מזה, לווה בהתבוננות על המהלכים שנעשים ועל רעיונות שיש ללקט בדרך וזימן הזדמנות יקרה מפז עבור המשתתפים להתחבר לא רק זה לזה אלא גם לעצמם. הפרויקט הנו פרי שיתוף פעולה של הלל ישראל (במרכזים במכללת ספיר ובאוניברסיטת בן גוריון), תכנית "קרירה" של החוויה הישראלית ו"מסע".
 • מדורתהשבט04

  מדורת השבט 04

  בינואר 2014, קבוצה של צעירים ישראלים ולא ישראלים יצאו לחמישה ימים של מסע משותף, "בחיפוש אחר מדורת השבט". החלק הראשון של המסע כלל ארבעה ימים בטבע, באזור הנגב הצפוני, בהם הכירו המשתתפים זה את זה תוך צעידה בשטח ולמידה משותפת של מקורות יהודיים, עתיקים וחדשים הנוגעים לשאלות של זהות אישית וקולקטיבית. ביום האחרון הקבוצה צעדה מאזור קיבוץ רוחמה לשדרות, שם "חקרו" את העיר ונחשפו לאווירה הקהילתית המיוחדת שלה, לאתגרים הביטחוניים והחברתיים האופייניים לה ולחזקות המשמעותיות הניכרות בתוכה, תוך קישור העיר שדרות לשיח הכללי במסע הקשור לקהילות ולמקומן בחיינו. בכל ערב התכנסו המשתתפים סביב "מדורת השבט" כדי לסכם את המסע עד כה, ולחשוב על ההמשך. המסע זימן חוויה בשטח, אך לא פחות מזה, לווה בהתבוננות על המהלכים שנעשים ועל רעיונות שיש ללקט בדרך וזימן הזדמנות יקרה מפז עבור המשתתפים להתחבר לא רק זה לזה אלא גם לעצמם. הפרויקט הנו פרי שיתוף פעולה של הלל ישראל (במרכזים במכללת ספיר ובאוניברסיטת בן גוריון), תכנית "קרירה" של החוויה הישראלית ו"מסע".
 • מדורתהשבט05

  מדורת השבט 05

  בינואר 2014, קבוצה של צעירים ישראלים ולא ישראלים יצאו לחמישה ימים של מסע משותף, "בחיפוש אחר מדורת השבט". החלק הראשון של המסע כלל ארבעה ימים בטבע, באזור הנגב הצפוני, בהם הכירו המשתתפים זה את זה תוך צעידה בשטח ולמידה משותפת של מקורות יהודיים, עתיקים וחדשים הנוגעים לשאלות של זהות אישית וקולקטיבית. ביום האחרון הקבוצה צעדה מאזור קיבוץ רוחמה לשדרות, שם "חקרו" את העיר ונחשפו לאווירה הקהילתית המיוחדת שלה, לאתגרים הביטחוניים והחברתיים האופייניים לה ולחזקות המשמעותיות הניכרות בתוכה, תוך קישור העיר שדרות לשיח הכללי במסע הקשור לקהילות ולמקומן בחיינו. בכל ערב התכנסו המשתתפים סביב "מדורת השבט" כדי לסכם את המסע עד כה, ולחשוב על ההמשך. המסע זימן חוויה בשטח, אך לא פחות מזה, לווה בהתבוננות על המהלכים שנעשים ועל רעיונות שיש ללקט בדרך וזימן הזדמנות יקרה מפז עבור המשתתפים להתחבר לא רק זה לזה אלא גם לעצמם. הפרויקט הנו פרי שיתוף פעולה של הלל ישראל (במרכזים במכללת ספיר ובאוניברסיטת בן גוריון), תכנית "קרירה" של החוויה הישראלית ו"מסע".
 • מדורתהשבט06

  מדורת השבט 06

  בינואר 2014, קבוצה של צעירים ישראלים ולא ישראלים יצאו לחמישה ימים של מסע משותף, "בחיפוש אחר מדורת השבט". החלק הראשון של המסע כלל ארבעה ימים בטבע, באזור הנגב הצפוני, בהם הכירו המשתתפים זה את זה תוך צעידה בשטח ולמידה משותפת של מקורות יהודיים, עתיקים וחדשים הנוגעים לשאלות של זהות אישית וקולקטיבית. ביום האחרון הקבוצה צעדה מאזור קיבוץ רוחמה לשדרות, שם "חקרו" את העיר ונחשפו לאווירה הקהילתית המיוחדת שלה, לאתגרים הביטחוניים והחברתיים האופייניים לה ולחזקות המשמעותיות הניכרות בתוכה, תוך קישור העיר שדרות לשיח הכללי במסע הקשור לקהילות ולמקומן בחיינו. בכל ערב התכנסו המשתתפים סביב "מדורת השבט" כדי לסכם את המסע עד כה, ולחשוב על ההמשך. המסע זימן חוויה בשטח, אך לא פחות מזה, לווה בהתבוננות על המהלכים שנעשים ועל רעיונות שיש ללקט בדרך וזימן הזדמנות יקרה מפז עבור המשתתפים להתחבר לא רק זה לזה אלא גם לעצמם. הפרויקט הנו פרי שיתוף פעולה של הלל ישראל (במרכזים במכללת ספיר ובאוניברסיטת בן גוריון), תכנית "קרירה" של החוויה הישראלית ו"מסע".
 • מדורתהשבט07

  מדורת השבט 07

  בינואר 2014, קבוצה של צעירים ישראלים ולא ישראלים יצאו לחמישה ימים של מסע משותף, "בחיפוש אחר מדורת השבט". החלק הראשון של המסע כלל ארבעה ימים בטבע, באזור הנגב הצפוני, בהם הכירו המשתתפים זה את זה תוך צעידה בשטח ולמידה משותפת של מקורות יהודיים, עתיקים וחדשים הנוגעים לשאלות של זהות אישית וקולקטיבית. ביום האחרון הקבוצה צעדה מאזור קיבוץ רוחמה לשדרות, שם "חקרו" את העיר ונחשפו לאווירה הקהילתית המיוחדת שלה, לאתגרים הביטחוניים והחברתיים האופייניים לה ולחזקות המשמעותיות הניכרות בתוכה, תוך קישור העיר שדרות לשיח הכללי במסע הקשור לקהילות ולמקומן בחיינו. בכל ערב התכנסו המשתתפים סביב "מדורת השבט" כדי לסכם את המסע עד כה, ולחשוב על ההמשך. המסע זימן חוויה בשטח, אך לא פחות מזה, לווה בהתבוננות על המהלכים שנעשים ועל רעיונות שיש ללקט בדרך וזימן הזדמנות יקרה מפז עבור המשתתפים להתחבר לא רק זה לזה אלא גם לעצמם. הפרויקט הנו פרי שיתוף פעולה של הלל ישראל (במרכזים במכללת ספיר ובאוניברסיטת בן גוריון), תכנית "קרירה" של החוויה הישראלית ו"מסע".
 • מדורתהשבט08

  מדורת השבט 08

  בינואר 2014, קבוצה של צעירים ישראלים ולא ישראלים יצאו לחמישה ימים של מסע משותף, "בחיפוש אחר מדורת השבט". החלק הראשון של המסע כלל ארבעה ימים בטבע, באזור הנגב הצפוני, בהם הכירו המשתתפים זה את זה תוך צעידה בשטח ולמידה משותפת של מקורות יהודיים, עתיקים וחדשים הנוגעים לשאלות של זהות אישית וקולקטיבית. ביום האחרון הקבוצה צעדה מאזור קיבוץ רוחמה לשדרות, שם "חקרו" את העיר ונחשפו לאווירה הקהילתית המיוחדת שלה, לאתגרים הביטחוניים והחברתיים האופייניים לה ולחזקות המשמעותיות הניכרות בתוכה, תוך קישור העיר שדרות לשיח הכללי במסע הקשור לקהילות ולמקומן בחיינו. בכל ערב התכנסו המשתתפים סביב "מדורת השבט" כדי לסכם את המסע עד כה, ולחשוב על ההמשך. המסע זימן חוויה בשטח, אך לא פחות מזה, לווה בהתבוננות על המהלכים שנעשים ועל רעיונות שיש ללקט בדרך וזימן הזדמנות יקרה מפז עבור המשתתפים להתחבר לא רק זה לזה אלא גם לעצמם. הפרויקט הנו פרי שיתוף פעולה של הלל ישראל (במרכזים במכללת ספיר ובאוניברסיטת בן גוריון), תכנית "קרירה" של החוויה הישראלית ו"מסע".
 • מדורתהשבט09

  מדורת השבט 09

  בינואר 2014, קבוצה של צעירים ישראלים ולא ישראלים יצאו לחמישה ימים של מסע משותף, "בחיפוש אחר מדורת השבט". החלק הראשון של המסע כלל ארבעה ימים בטבע, באזור הנגב הצפוני, בהם הכירו המשתתפים זה את זה תוך צעידה בשטח ולמידה משותפת של מקורות יהודיים, עתיקים וחדשים הנוגעים לשאלות של זהות אישית וקולקטיבית. ביום האחרון הקבוצה צעדה מאזור קיבוץ רוחמה לשדרות, שם "חקרו" את העיר ונחשפו לאווירה הקהילתית המיוחדת שלה, לאתגרים הביטחוניים והחברתיים האופייניים לה ולחזקות המשמעותיות הניכרות בתוכה, תוך קישור העיר שדרות לשיח הכללי במסע הקשור לקהילות ולמקומן בחיינו. בכל ערב התכנסו המשתתפים סביב "מדורת השבט" כדי לסכם את המסע עד כה, ולחשוב על ההמשך. המסע זימן חוויה בשטח, אך לא פחות מזה, לווה בהתבוננות על המהלכים שנעשים ועל רעיונות שיש ללקט בדרך וזימן הזדמנות יקרה מפז עבור המשתתפים להתחבר לא רק זה לזה אלא גם לעצמם. הפרויקט הנו פרי שיתוף פעולה של הלל ישראל (במרכזים במכללת ספיר ובאוניברסיטת בן גוריון), תכנית "קרירה" של החוויה הישראלית ו"מסע".
 • מדורתהשבט10

  מדורת השבט 10

  בינואר 2014, קבוצה של צעירים ישראלים ולא ישראלים יצאו לחמישה ימים של מסע משותף, "בחיפוש אחר מדורת השבט". החלק הראשון של המסע כלל ארבעה ימים בטבע, באזור הנגב הצפוני, בהם הכירו המשתתפים זה את זה תוך צעידה בשטח ולמידה משותפת של מקורות יהודיים, עתיקים וחדשים הנוגעים לשאלות של זהות אישית וקולקטיבית. ביום האחרון הקבוצה צעדה מאזור קיבוץ רוחמה לשדרות, שם "חקרו" את העיר ונחשפו לאווירה הקהילתית המיוחדת שלה, לאתגרים הביטחוניים והחברתיים האופייניים לה ולחזקות המשמעותיות הניכרות בתוכה, תוך קישור העיר שדרות לשיח הכללי במסע הקשור לקהילות ולמקומן בחיינו. בכל ערב התכנסו המשתתפים סביב "מדורת השבט" כדי לסכם את המסע עד כה, ולחשוב על ההמשך. המסע זימן חוויה בשטח, אך לא פחות מזה, לווה בהתבוננות על המהלכים שנעשים ועל רעיונות שיש ללקט בדרך וזימן הזדמנות יקרה מפז עבור המשתתפים להתחבר לא רק זה לזה אלא גם לעצמם. הפרויקט הנו פרי שיתוף פעולה של הלל ישראל (במרכזים במכללת ספיר ובאוניברסיטת בן גוריון), תכנית "קרירה" של החוויה הישראלית ו"מסע".
 • מדורתהשבט11

  מדורת השבט 11

  בינואר 2014, קבוצה של צעירים ישראלים ולא ישראלים יצאו לחמישה ימים של מסע משותף, "בחיפוש אחר מדורת השבט". החלק הראשון של המסע כלל ארבעה ימים בטבע, באזור הנגב הצפוני, בהם הכירו המשתתפים זה את זה תוך צעידה בשטח ולמידה משותפת של מקורות יהודיים, עתיקים וחדשים הנוגעים לשאלות של זהות אישית וקולקטיבית. ביום האחרון הקבוצה צעדה מאזור קיבוץ רוחמה לשדרות, שם "חקרו" את העיר ונחשפו לאווירה הקהילתית המיוחדת שלה, לאתגרים הביטחוניים והחברתיים האופייניים לה ולחזקות המשמעותיות הניכרות בתוכה, תוך קישור העיר שדרות לשיח הכללי במסע הקשור לקהילות ולמקומן בחיינו. בכל ערב התכנסו המשתתפים סביב "מדורת השבט" כדי לסכם את המסע עד כה, ולחשוב על ההמשך. המסע זימן חוויה בשטח, אך לא פחות מזה, לווה בהתבוננות על המהלכים שנעשים ועל רעיונות שיש ללקט בדרך וזימן הזדמנות יקרה מפז עבור המשתתפים להתחבר לא רק זה לזה אלא גם לעצמם. הפרויקט הנו פרי שיתוף פעולה של הלל ישראל (במרכזים במכללת ספיר ובאוניברסיטת בן גוריון), תכנית "קרירה" של החוויה הישראלית ו"מסע".
 • מדורתהשבט12

  מדורת השבט 12

  בינואר 2014, קבוצה של צעירים ישראלים ולא ישראלים יצאו לחמישה ימים של מסע משותף, "בחיפוש אחר מדורת השבט". החלק הראשון של המסע כלל ארבעה ימים בטבע, באזור הנגב הצפוני, בהם הכירו המשתתפים זה את זה תוך צעידה בשטח ולמידה משותפת של מקורות יהודיים, עתיקים וחדשים הנוגעים לשאלות של זהות אישית וקולקטיבית. ביום האחרון הקבוצה צעדה מאזור קיבוץ רוחמה לשדרות, שם "חקרו" את העיר ונחשפו לאווירה הקהילתית המיוחדת שלה, לאתגרים הביטחוניים והחברתיים האופייניים לה ולחזקות המשמעותיות הניכרות בתוכה, תוך קישור העיר שדרות לשיח הכללי במסע הקשור לקהילות ולמקומן בחיינו. בכל ערב התכנסו המשתתפים סביב "מדורת השבט" כדי לסכם את המסע עד כה, ולחשוב על ההמשך. המסע זימן חוויה בשטח, אך לא פחות מזה, לווה בהתבוננות על המהלכים שנעשים ועל רעיונות שיש ללקט בדרך וזימן הזדמנות יקרה מפז עבור המשתתפים להתחבר לא רק זה לזה אלא גם לעצמם. הפרויקט הנו פרי שיתוף פעולה של הלל ישראל (במרכזים במכללת ספיר ובאוניברסיטת בן גוריון), תכנית "קרירה" של החוויה הישראלית ו"מסע".
 • מדורתהשבט13

  מדורת השבט 13

  בינואר 2014, קבוצה של צעירים ישראלים ולא ישראלים יצאו לחמישה ימים של מסע משותף, "בחיפוש אחר מדורת השבט". החלק הראשון של המסע כלל ארבעה ימים בטבע, באזור הנגב הצפוני, בהם הכירו המשתתפים זה את זה תוך צעידה בשטח ולמידה משותפת של מקורות יהודיים, עתיקים וחדשים הנוגעים לשאלות של זהות אישית וקולקטיבית. ביום האחרון הקבוצה צעדה מאזור קיבוץ רוחמה לשדרות, שם "חקרו" את העיר ונחשפו לאווירה הקהילתית המיוחדת שלה, לאתגרים הביטחוניים והחברתיים האופייניים לה ולחזקות המשמעותיות הניכרות בתוכה, תוך קישור העיר שדרות לשיח הכללי במסע הקשור לקהילות ולמקומן בחיינו. בכל ערב התכנסו המשתתפים סביב "מדורת השבט" כדי לסכם את המסע עד כה, ולחשוב על ההמשך. המסע זימן חוויה בשטח, אך לא פחות מזה, לווה בהתבוננות על המהלכים שנעשים ועל רעיונות שיש ללקט בדרך וזימן הזדמנות יקרה מפז עבור המשתתפים להתחבר לא רק זה לזה אלא גם לעצמם. הפרויקט הנו פרי שיתוף פעולה של הלל ישראל (במרכזים במכללת ספיר ובאוניברסיטת בן גוריון), תכנית "קרירה" של החוויה הישראלית ו"מסע".
 • מדורתהשבט14

  מדורת השבט 14

  בינואר 2014, קבוצה של צעירים ישראלים ולא ישראלים יצאו לחמישה ימים של מסע משותף, "בחיפוש אחר מדורת השבט". החלק הראשון של המסע כלל ארבעה ימים בטבע, באזור הנגב הצפוני, בהם הכירו המשתתפים זה את זה תוך צעידה בשטח ולמידה משותפת של מקורות יהודיים, עתיקים וחדשים הנוגעים לשאלות של זהות אישית וקולקטיבית. ביום האחרון הקבוצה צעדה מאזור קיבוץ רוחמה לשדרות, שם "חקרו" את העיר ונחשפו לאווירה הקהילתית המיוחדת שלה, לאתגרים הביטחוניים והחברתיים האופייניים לה ולחזקות המשמעותיות הניכרות בתוכה, תוך קישור העיר שדרות לשיח הכללי במסע הקשור לקהילות ולמקומן בחיינו. בכל ערב התכנסו המשתתפים סביב "מדורת השבט" כדי לסכם את המסע עד כה, ולחשוב על ההמשך. המסע זימן חוויה בשטח, אך לא פחות מזה, לווה בהתבוננות על המהלכים שנעשים ועל רעיונות שיש ללקט בדרך וזימן הזדמנות יקרה מפז עבור המשתתפים להתחבר לא רק זה לזה אלא גם לעצמם. הפרויקט הנו פרי שיתוף פעולה של הלל ישראל (במרכזים במכללת ספיר ובאוניברסיטת בן גוריון), תכנית "קרירה" של החוויה הישראלית ו"מסע".
הלל ישראל בע"מ חל"צ
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905


info@hillelisrael.org
972-2-588-3903

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.