facebook.

לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.
 

משלחת הלל לבלארוס ופולין - אוגוסט 2014

FULLSCREEN.
2/30

PLAY.
PAUSE.

«

»

 • משלחתלבלארוסמתנדבתבגומל

  סטודנטים משפצים את בית הקברות היהודי בבלארוס

 • מטייליםבעיר

  משלחת הלל לבלארוס ופולין 01

 • מטייליםבעיר

  משלחת הלל לבלארוס ופולין 02

 • אחתמהמשתתפותהישראליותבתכנית

  משלחת הלל לבלארוס ופולין 03

 • מטייליםבעיר

  משלחת הלל לבלארוס ופולין 04

 • מטייליםבעיר

  משלחת הלל לבלארוס ופולין 05

 • עבודתהתנדבותבביתהקברותבגומלשבבלארוס

  משלחת הלל לבלארוס ופולין 06

  התנדבות בבית הקברות היהודי בגומל שבבלארוס
 • מתנדבת

  משלחת הלל לבלארוס ופולין 07

  התנדבות בבית הקברות היהודי בגומל שבבלארוס
 • מתנדב

  משלחת הלל לבלארוס ופולין 08

  התנדבות בבית הקברות היהודי בגומל שבבלארוס
 • מתנדבתבביתהקברותהיהודיבגומל

  משלחת הלל לבלארוס ופולין 09

  התנדבות בבית הקברות היהודי בגומל שבבלארוס
 • מתנדבתבביתהקברותהיהודיבגומל

  משלחת הלל לבלארוס ופולין 10

  התנדבות בבית הקברות היהודי בגומל שבבלארוס
 • עבודתהתנדבותהנהחלקמהמשלחת

  משלחת הלל לבלארוס ופולין 11

  התנדבות בבית הקברות היהודי בגומל שבבלארוס
 • משפציםאתביתהקברותהיהודי

  משלחת הלל לבלארוס ופולין 12

  התנדבות בבית הקברות היהודי בגומל שבבלארוס
 • מטייליםבעיר

  משלחת הלל לבלארוס ופולין 13

 • משפציםאתביתהקברותהיהודי

  משלחת הלל לבלארוס ופולין 14

  התנדבות בבית הקברות היהודי בגומל שבבלארוס
 • משפציםאתביתהקברותהיהודי

  משלחת הלל לבלארוס ופולין 15

  התנדבות בבית הקברות היהודי בגומל שבבלארוס
 • משפצותאתביתהקברותהיהודי

  משלחת הלל לבלארוס ופולין 16

  התנדבות בבית הקברות היהודי בגומל שבבלארוס
 • סיור

  משלחת הלל לבלארוס ופולין 17

 • בטיסהחזרהלארץ

  משלחת הלל לבלארוס ופולין 18

  בטיסה חזרה לארץ. עייפים ומרוצים.
 • בשדההתעופהלקראתהטיסהלבלארוס

  משלחת הלל לבלארוס ופולין 19

  בנמל התעופה בן גוריון, לקראת הטיסה לבלארוס
 • בשדההתעופהלקראתהטיסה

  משלחת הלל לבלארוס ופולין 20

  בשדה התעופה. המשלחת מתחילה רשמית---עכשיו!
 • התנדבות

  משלחת הלל לבלארוס ופולין 21

  התנדבות בבית הקברות היהודי בגומל שבבלארוס
 • תמונהקבוצתית

  משלחת הלל לבלארוס ופולין 22

  התנדבות בבית הקברות היהודי בגומל שבבלארוס
 • במוזאוןהשואהבפולין

  משלחת הלל לבלארוס ופולין 23

  במוזאון השואה בפולין
 • תמונהקבוצתיתעםסיוםההתנדבות

  משלחת הלל לבלארוס ופולין 24.

  התנדבות בבית הקברות היהודי בגומל שבבלארוס
 • תמונהקבוצתיתלפניההתנדבות

  משלחת הלל לבלארוס ופולין 25

 • נוסעיםבאוטובוס

  משלחת הלל לבלארוס ופולין 26

 • מטיילים

  משלחת הלל לבלארוס ופולין 27

 • קצתמנוחהבעיר

  משלחת הלל לבלארוס ופולין 28

 • ארוחה

  משלחת הלל לבלארוס ופולין 29

 • הרצאה

  משלחת הלל לבלארוס ופולין 30

הלל ישראל בע"מ חל"צ
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905


info@hillelisrael.org
972-2-588-3903

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.