facebook.

לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.
 

משלחת כל הלל לברזיל, ינואר 2014, הלל בבינתחומי הרצליה

FULLSCREEN.
2/30

PLAY.
PAUSE.

«

»

 • כל הלל 09-1

 • כל הלל 04 א

 • כל הלל 01-1 חתוך

 • הסטודנטיםשלנומהלליםבישראלניויורקואוקראינהשולחיםדשחמהמריודהגנרוברזיל

  כל הלל 01

  הסטודנטים שלנו מהללים בישראל, ניו יורק ואוקראינה שולחים ד"ש חמה מריו דה ג'נרו, ברזיל!!
 • הסטודנטיםשלנומהלליםבישראלניויורקואוקראינהשולחיםדשחמהמריודהגנרוברזיל

  כל הלל 02

  הסטודנטים שלנו מהללים בישראל, ניו יורק ואוקראינה שולחים ד"ש חמה מריו דה ג'נרו, ברזיל!!
 • הסטודנטיםשלנומהלליםבישראלניויורקואוקראינהשולחיםדשחמהמריודהגנרוברזיל

  כל הלל 03

  הסטודנטים שלנו מהללים בישראל, ניו יורק ואוקראינה שולחים ד"ש חמה מריו דה ג'נרו, ברזיל!!
 • הסטודנטיםשלנומהלליםבישראלניויורקואוקראינהשולחיםדשחמהמריודהגנרוברזיל

  כל הלל 04

  הסטודנטים שלנו מהללים בישראל, ניו יורק ואוקראינה שולחים ד"ש חמה מריו דה ג'נרו, ברזיל!!
 • הסטודנטיםשלנומהלליםבישראלניויורקואוקראינהשולחיםדשחמהמריודהגנרוברזיל

  כל הלל 05

  הסטודנטים שלנו מהללים בישראל, ניו יורק ואוקראינה שולחים ד"ש חמה מריו דה ג'נרו, ברזיל!!
 • ואהבתאתרעתךכמוך

  כל הלל 06

  הסטודנטים שלנו מהללים בישראל, ניו יורק ואוקראינה שולחים ד"ש חמה מריו דה ג'נרו, ברזיל!!
 • הסטודנטיםשלנומהלליםבישראלניויורקואוקראינהשולחיםדשחמהמריודהגנרוברזיל

  כל הלל 07

  הסטודנטים שלנו מהללים בישראל, ניו יורק ואוקראינה שולחים ד"ש חמה מריו דה ג'נרו, ברזיל!!
 • כלהללתמונהקבוצתית

  כל הלל 08

  הסטודנטים שלנו מהללים בישראל, ניו יורק ואוקראינה שולחים ד"ש חמה מריו דה ג'נרו, ברזיל!!
 • הבדלהעלחוףהים

  כל הלל 09

  הסטודנטים שלנו מהללים בישראל, ניו יורק ואוקראינה שולחים ד"ש חמה מריו דה ג'נרו, ברזיל!!
 • הסטודנטיםשלנומהלליםבישראלניויורקואוקראינהשולחיםדשחמהמריודהגנרוברזיל

  כל הלל 10

  הסטודנטים שלנו מהללים בישראל, ניו יורק ואוקראינה שולחים ד"ש חמה מריו דה ג'נרו, ברזיל!!
 • תמונהקבוצתיתאחריפעילותהתנדבות

  כל הלל 11

  הסטודנטים שלנו מהללים בישראל, ניו יורק ואוקראינה שולחים ד"ש חמה מריו דה ג'נרו, ברזיל!!
 • מפגשלימוד

  כל הלל 12

  הסטודנטים שלנו מהללים בישראל, ניו יורק ואוקראינה שולחים ד"ש חמה מריו דה ג'נרו, ברזיל!!
 • מפגשלימוד

  כל הלל 13

  הסטודנטים שלנו מהללים בישראל, ניו יורק ואוקראינה שולחים ד"ש חמה מריו דה ג'נרו, ברזיל!!
 • הסטודנטיםשלנומהלליםבישראלניויורקואוקראינהשולחיםדשחמהמריודהגנרוברזיל

  כל הלל 14

  הסטודנטים שלנו מהללים בישראל, ניו יורק ואוקראינה שולחים ד"ש חמה מריו דה ג'נרו, ברזיל!!
הלל ישראל בע"מ חל"צ
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905


info@hillelisrael.org
972-2-588-3903

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.